ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย

702 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-166571 053-166593  โทรสาร 053-166604

E-mail : chiangrai@otep.mail.go.th