มอบรางวัลพระพฤหัสบดี และทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

IMG_0845 IMG_0847 IMG_0848 IMG_0849 IMG_0850 IMG_0851 IMG_0852 IMG_0853 IMG_0856 IMG_0859 IMG_0861 IMG_0867 IMG_0869 IMG_0874

ในวันที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๔ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีมอบ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ทุนมูลนิธีทวี  บุณยเกตุ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และผู้มอบรางวัลพระพฤหัสบดี และทุนมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ

IMG_0878

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑

IMG_0903

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่

นายจรัญ  แจ้งมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒

IMG_0890

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่

นายวรพงษ์  สันติวงค์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒

IMG_0910

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่

นางปิยนี  นันสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหม้อ

IMG_0915

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่

นางเพ็ญศรี  เตชนันท์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

IMG_0922

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่

นายพงศธร  ช่างปัด ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

IMG_0930

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่

นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

IMG_0931

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทครูและคณาจารย์ ได้แก่

นายธีระพงษ์  จันฟอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

IMG_0938

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทครูและคณาจารย์ ได้แก่

นางเกษร  แก้วตา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย

IMG_0944

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทครูและคณาจารย์ ได้แก่

นางวรินทร์ชญา  ซอหนองบัว ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

IMG_0951

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทครูและคณาจารย์ ได้แก่

นางณัฐรุจา  ศรีคำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

IMG_0956

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทครูและคณาจารย์ ได้แก่

นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านป่าแดง

IMG_0964

ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทครูและคณาจารย์ ได้แก่

นางสาวณัฐวรา  รินเที่ยง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

IMG_0970

ได้รับทุนมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่

นายชินวัตร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

IMG_0977 IMG_0979 IMG_0988 IMG_0991 IMG_0992 IMG_0998 IMG_4742 IMG_4743 IMG_4747 IMG_4749 IMG_4750 IMG_4753 IMG_4757 IMG_4759 IMG_4761 IMG_4764 IMG_4766 IMG_4781 IMG_4787 IMG_4791 IMG_4798 IMG_4799IMG_4777

ในการนี้ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และทุนมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ไว้ใน ณ โอกาสนี้