มอบเข็มรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทครูผู้เสียสละด้านการศึกษา และ ประเภทครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

IMG_8258
IMG_8262
IMG_8266
IMG_8269
IMG_8274
IMG_8278
IMG_8282
IMG_8235
IMG_8242
IMG_8244
IMG_8290
IMG_8304
IMG_8298
IMG_8285
นวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ได้มอบเข็ม รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทครูผู้เสียสละด้านการศึกษา และ ประเภทครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เข็มพระพฤหัสบดีทองคำ ได้แก่ ๑. นายอุทิศ  พื้นงาม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าแดง ๒. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงผาวิทยาวิทยา ๓. นางสาววเมธิญา  ยะขาว ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงวารุณี สมัคร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน รางวัลเข็มพระพฤหัสบดีเงิน ได้แก่ นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย และรางวัลเข็มพระพฤหัสบดีทองเหลืองชุบนาค พร้อม ได้แก่ ๑. นายระพิพงษ์  ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ๒. นางลาวัลย์  สุขเกษม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ๓. นายสุทัศน์  ขันแก้ว ครู วิทยฐานะชำนาญ โรงเรียนบ้านสันทราย ๔. นายประชา  วงค์ศรีดา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ๕. นายเรืองชัย  ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ๖. นางจีราวรรณ  ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ๗. นางสุชาดา  นามวงค์ หัวหน้างานบุคลากรและธุรการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ทางสำนักงานฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย