ติดตามงานสวัสดิการจังหวัดเชียงราย

นายโกศล  ปราคำ  ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ได้เดินทางมาติดตามงานจัดสวัสดิการกรณีหนี้วิกฤต  ของนายสงกรานต์  ศุภผล  และ  เข้าหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเชียงราย  เพื่อหารือเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงาน  หลังจากได้รับอนุมัติตามโครงการ

23-8 23-81 23-82 23-83 23-84