มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610329_161347

ในวันที่  29  มีนาคม  2561 นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายเอนก  จิตวรางคณา สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย