มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสสมาชิก ช.พ.ค.

S__4718595

ในวันที่  26  มิถุนายน  2561 นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายวิโรรจน์  ขันธโภชน์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย